Keen Hunnigerverkaf 2021

Wéinst dem duerchwuesenen Summer, kennen mir leider keen Hunnig fir den Verkaf ubidden.